خانه >> زندگي شاد >> خدا لبخند زد .دختر آفریده شد

خدا لبخند زد .دختر آفریده شد


به عقب برگردید و خدا رو شکر کنید به جلو بنگرید و به او اعتماد کنید…او درهایی را می بندد که هیچکس قادر به گشودنش نیست..و اودرهایی را می گشاید که هیچکس قادر به بستنش نیست..روزت مبارک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *